Ostashkov tannery

60, Rabochaya str., Ostashkov,
Tver region, Russia, 172735
e-mail: okz@okz.ru

Contacts

Ostashkov Tannery
60, Rabochaya st., Ostashkov, Tverskaya region, Russia, 172735

 

 
© 2012, Ostashkov tannery